Jump to page content Skip to navigation
Illustration: Martin Fengel / martinfengel.com Illustration: Martin Fengel / martinfengel.com
 

«Klangraum»

Workshop fir nozelauschteren a matzesangen / Workshop zum Zuhören und Mitsingen

A Klangraum geet et drëm Kläng ze kreéieren a Kläng ze entdecken. D’Kanner an hir Begleeder ginn dozou animéiert sech aktiv mat Kläng an der eegener Stëmm auserneen ze setzen. Déi virgestallten Instrumenter huelen si mat an onbekannte Klangsphären. All Kéier gëtt en anere Klangspektrum erfuerscht. Et gëtt de Kanner erméiglecht direkt mat de Museker an hiren Instrumenter a Verbindung ze trieden.

In Klangraum geht es um Klanggestaltung und Klangentdeckung. Die Kinder und ihre Begleiter werden dazu angeregt, sich aktiv mit Klängen und der eigenen Stimme auseinanderzusetzen. Die vorgestellten Instrumente nehmen sie mit in unbekannte Klangsphären. Bei jedem Termin wird ein anderes Klangspektrum erkundet. Den Kindern wird ermöglicht, direkt mit den Musikern und ihren Instrumenten in Kontakt zu treten.

2–4 Joer / Jahre
Sprooch / Sprache: L / D
Dauer : ~60’
3 Workshops am Package / Angebot bestehend aus drei Workshops

Fir Kanner a Begleedung vun hiren Elteren / Für Kinder in Begleitung ihrer Eltern

3 Workshops am 10:30 oder 15:00 im Tandem: 75 €

Information & Billetterie (+352) 26 32 26 32

 

Here is an overview of all the workshops.